Όροι Χρήσης

Όροι χρήσης του Ιστοτόπου grafiki.com.gr/www.grafikinet.gr

Η Ιστότοπος www.grafikinet.gr δημιουργήθηκε προκειμένου να προσφέρει πληροφορίες στους επισκέπτες/χρήστες της. Η χρήση του παρόντος Ιστοτόπου διέπεται από τους όρους και προϋποθέσεις που παρατίθενται στο παρόν και στα αναπόσπαστα τμήματά του και ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου της και των επιμέρους σελίδων της. Οι επισκέπτες/χρήστες του Ιστοτόπου καλούνται να διαβάσουν και να μελετήσουν προσεκτικά πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, όπως επίσης και να συμμορφώνονται με αυτούς.

Σε κάθε περίπτωση, η παραμονή του επισκέπτη/χρήστη στις σελίδες του ιστότοπου της εταιρείας Γραφική Αποτύπωσις (εφεξής η «Εταιρεία»), καθώς και η αξιοποίηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται μέσα από αυτές τις σελίδες, αποτελεί τεκμήριο ότι ο επισκέπτης/χρήστης έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης του Ιστοτόπου. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης δεν συμφωνεί με κάποιον από τους όρους, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του ιστοτόπου www.grafikinet.gr, να διακόψει και να αποφύγει την περιήγησή του στον Ιστότοπο.

Προϋπόθεση χρήσης

Η πρόσβαση και χρήση του Ιστοτόπου και του περιεχομένου αυτού πραγματοποιείται με αποκλειστική ευθύνη κάθε επισκέπτη/χρήστη αυτού.

Ο Ιστότοπος απευθύνεται μόνο σε νομικά ή φυσικά πρόσωπα με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα που μπορούν να συνάψουν νομικά δεσμευτικές συμφωνίες στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας. Ο Ιστότοπος δεν προορίζεται για χρήση από άτομα ηλικίας κάτω των δεκαοκτώ (18) και δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας Προσωπικά Δεδομένα από τέτοια άτομα. Αν είστε κάτω από τη νόμιμη ηλικία συγκατάθεσης στη δικαιοδοσία σας, θα χρειαστείτε την άδεια των γονέων σας ή του νόμιμου κηδεμόνα σας για να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο. Συμβουλευτείτε τον γονέα ή τον νόμιμο κηδεμόνα σας πριν τη χρήση του Ιστοτόπου.

Περιορισμός ευθύνης

Η Εταιρεία μέσω της δημιουργίας του παρόν Ιστοτόπου έχει ως στόχο την ενημέρωση του κοινού σχετικά με την Εταιρεία και τις υπηρεσίες της.

Ο επισκέπτης/χρήστης αναλαμβάνει κάθε κίνδυνο που είναι πιθανό να προκύψει από την πρόσβαση και χρήση του διαδικτυακού τόπου. Η Εταιρεία δεν εγγυάται, ούτε υπόσχεται την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών της για συγκεκριμένο σκοπό. Η Εταιρεία και οποιοδήποτε μέρος συμμετείχε στη δημιουργία, στο σχεδιασμό ή στη διάθεση αυτού του διαδικτυακού τόπου, δεν θα ευθύνονται για οποιαδήποτε ζημία του επισκέπτη/χρήστη, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά κάθε άμεσης, έμμεσης, τυχαίας, παρεπόμενης, ή άλλης ζημίας που τυχόν προκύψει από οποιαδήποτε πρόσβαση, χρήση ή αδυναμία χρήσης αυτού του διαδικτυακού τόπου, εκτός εάν αποδειχθεί ότι η παράλειψη οφείλεται σε δόλο της ίδιας της διοίκησης της Εταιρίας με πρόθεση την πρόκληση βλάβης σε συγκεκριμένο επισκέπτη/χρήστη. Ο αποκλεισμός της ευθύνης περιλαμβάνει και την πρόκληση οποιασδήποτε ζημίας από τυχόν μετάδοση ιού στον ηλεκτρονικό εξοπλισμό του χρήστη.

Τέλος, σε καμία περίπτωση η Εταιρεία δε φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κ.λ.π.) από χρήστες του Ιστοτόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου.

Πνευματική ιδιοκτησία

Το παρόν περιεχόμενο του Ιστοτόπου που ανήκει αποκλειστικώς στην Εταιρεία, προστατεύεται από εθνικούς και διεθνείς νόμους (ν.2121/1993, 2000/31/ΕΚ και 2001/29/ΕΚ) και συμβάσεις που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων και νομοθετικές διατάξεις περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας και εμπορικών σημάτων, χωρίς ωστόσο να περιορίζονται σε αυτές. Απαγορεύεται ρητώς οποιαδήποτε αναπαραγωγή με οποιοδήποτε μέσο, μέρους ή όλου του παρόντος περιεχομένου του Ιστοτόπου, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Εταιρείας. Στο περιεχόμενο του Ιστοτόπου περιλαμβάνονται και έργα τρίτων (κείμενα, σχήματα, φωτογραφίες, λογότυπα κ.λπ.) τα πνευματικά δικαιώματα των οποίων ανήκουν στους δημιουργούς τους.

Το περιεχόμενο τηου ιστοτόπου www.grafikinet.gr διατίθεται στους επισκέπτες/χρήστες της για καθαρά προσωπική χρήση. Το περιεχόμενο του Ιστοτόπου μπορεί να αλλάξει, κατά την κρίση της Εταιρείας, χωρίς σχετική ειδοποίηση. Δεν επιτρέπεται η οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή, τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει, τμηματικά ή περιληπτικά, του περιεχομένου του Ιστοτόπου www.grafikinet.gr, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Εταιρείας. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή του συνόλου ή τμημάτων του περιεχομένου του Ιστοτόπου www.grafikinet.gr σε προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει σε καμία περίπτωση παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας από την Εταιρεία.

Επίσης, σε περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης διαπιστώσει παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας από οποιονδήποτε τρίτο, παρακαλείται όπως ενημερώσει άμεσα την εταιρία.

Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τα δικαιώματα αναπαραγωγής οποιουδήποτε τμήματος του περιεχομένου του ιστοτόπου www.grafikinet.gr, καθώς και για αιτήσεις έγκρισης αναπαραγωγής περιεχομένου, μπορείτε να επικοινωνήσετε, μέσω αιτήματος στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@grafiki.com.gr.

Αλλαγές στον Ιστότοπο

Η Εταιρεία με στόχο την βελτιστοποίηση των τρόπων επικοινωνίας και της παροχής των υπηρεσιών της ενδέχεται να μεταβάλλει την λειτουργικότητα και κάποια χαρακτηριστικά του παρών Ιστοτόπου, με την παράλληλη τροποποίηση των σχετικών όρων και προϋποθέσεων οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση. Ωστόσο, η παρούσα σελίδα πάντα θα αναφέρει τους τρέχοντες όρους και τις τρέχουσες προϋποθέσεις χρήσης. Ο δε επισκέπτης/χρήστης οφείλει κάθε φορά να ελέγχει για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθεί τη χρήση τεκμαίρεται ότι αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις χρήσης. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλει να απέχει από την επίσκεψη στο διαδικτυακό μας τόπο.